Algemene voorwaarden - Urban Sessions Tickets

Copyright: Urban Generations

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door zich in te schrijven, aanvaardt de deelnemer de volgende voorwaarden:
Deelname is pas geldig na het invullen van het inschrijvingsformulier via het voorziene onlinesysteem en na ontvangst van de elektronische bevestiging.

De deelnemer verklaart hierbij min 18 jaar te zijn op moment van inschrijving of hij/zij heeft de toestemming van zijn wettelijke voogd om zich in te schrijven voor deze sportactiviteit. Deelnemen vereist een goede gezondheid en conditie. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.

Bij inschrijving verklaart de deelnemer deel te nemen op eigen risico. De deelnemer is vrij om een extra ongevallenverzekering af te sluiten.De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de geldende maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en aan de geldende veiligheidsregels, strikt te zullen opvolgen.

De deelnemer heeft respect voor het milieu en volgt de regels van de wegcode.De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, verkoudheid of ongewone vermoeidheid.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van kosten.

De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. De organisator behoudt zich het recht voor het evenementterrein te betreden en kan te allen tijde een deelnemer verzoeken het evenementterrein te verlaten om veiligheidsredenen of wegens het niet naleven van de geldende regels tijdens het evenement.

De verstrekte persoonsgegevens van iedere deelnemer worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemers verleent toestemming aan de organisatie tot gebruik van deze persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Urban Generations en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname aan het evenement alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Tijdens het evenement worden er door (pers)fotografen beelden gemaakt. Deze worden gebruikt op de website en social media. Door deel te nemen geef je jouw toestemming om deze beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Urban Generations via hello@urbangenerations.com.

Top