Privacybeleid

Privacybeleid URBAN SESSIONS - Evenement georganiseerd door URBAN GENERATIONS vzw/vzw

Dit "Privacybeleid" bepaalt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Urban Generations, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Paul Devignestraat 52, en ingeschreven onder het BTW-nummer BE0747.485.463.

Urban Sessions is een evenement dat wordt georganiseerd door de non-profitorganisatie Urban Generations. Daarom is Urban Generations verantwoordelijk voor het privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die in het kader van het evenement worden verzameld, onder meer via de website www.urbansessions.be.

Dit privacybeleid beschrijft de essentiële informatie en procedures in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken op de website, erkent u dat u het privacybeleid hebt gelezen en specifiek akkoord gaat met alle artikelen, inclusief de manier waarop Urban Generations met uw gegevens omgaat.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Urban Generations leeft, voor de verwerking van persoonsgegevens, de "Wet van december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals bijgewerkt door de Wet van 11 december 1998 en de anti-spam definities van Boek XII van de Wet op de economische rechten, die handelt over "rechten van de elektronische economie".

1.2 Urban Generations verbindt zich er tevens toe de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation - GDPR) na te leven.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. De persoonsgegevens die met Urban Generations worden gedeeld, kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld:

2.2 Categorieën van gegevensverzameling
Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
Categorie 2: bij inschrijving voor de nieuwsbrief: uw e-mailadres;
Categorie 3: via cookies: bijhouden van websitegebruik;

Urban Generations verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:
Gebruik van cookies; bij inschrijving op de Urban Generations mailinglijst op de website.

2.3. De website maakt gebruik van cookies die beperkte persoonsgegevens verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar het cookiebeleid van Urban Generations.

Artikel 3 - Doeleinden van gegevensverwerking

3.1 Algemeen doel:
Urban Generations zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Categorie 1: het aanbieden en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden afgeleid, op basis van de gerechtvaardigde belangen van Urban Generations om haar Website en haar diensten voortdurend te verbeteren;
- Categorie 2: om u direct marketing, nieuwsbrieven, te sturen, met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming als rechtsgrondslag. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken;
- Categorie 3: om de gebruikerservaring te verbeteren met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming als rechtsgrondslag;

3.2 Direct marketing:
Indien u reeds bent ingeschreven in onze database om marketing materiaal te ontvangen in papieren en/of elektronische vorm, kan Urban Generations uw gegevens gebruiken om u marketing en ander materiaal toe te zenden met betrekking tot de verschillende diensten.
Deze toestemming kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen en kosteloos, worden ingetrokken door te klikken op de daartoe bestemde link voor het afmelden. Deze uitschrijvingslink is aan elke e-mail gehecht die voor direct-marketingdoeleinden wordt verzonden.
Urban Generations zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (met inbegrip van de commerciële partners van Urban Generations), tenzij met uw voorafgaande toestemming en een ontvangstbevestiging van de derde partij.

Artikel 4 - Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en voor de contractuele relatie tussen Urban Generations en uzelf.

Artikel 5 - Uw rechten
De volgende rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens kunnen altijd op verzoek worden uitgeoefend.

5.1. Recht op toegang en inzage:
U hebt te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw persoonsgegevens. Daartoe stelt Urban Generations u een online tool ter beschikking waar u steeds uw voorkeuren en gegevens kunt raadplegen.

5.2. Recht op rectificatie, beperking en verwijdering van gegevens:
U bent vrij om te beslissen of u uw persoonlijke gegevens al dan niet aan Urban Generations wenst te verstrekken. Bovendien hebt u altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen.

5.3. Recht van verzet:
U hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor direct-marketingdoeleinden.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:
Voor zover de wet het toelaat, hebt u het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan een derde over te dragen.

5.5. Recht om toestemming in te trekken:
Indien de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u uiteraard het recht om deze toestemming in te trekken.

5.6. Uw rechten uitoefenen:
U kunt uw rechten uitoefenen door daartoe contact met ons op te nemen, per e-mail aan hello@urbangenerations.com. Voor identificatiedoeleinden kan om aanvullende identificatie worden verzocht. Voor andere verzoeken (samenwerkingen / betwisting van inhoud / geplaatste links), kan contact worden opgenomen via de contactpagina.

5.7. Automatische besluiten en profilering :
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens stelt Urban Generations een profiel op om u diensten op maat aan te bieden. Deze diensten worden echter nooit op een volledig individuele basis aangeboden. Gegevens worden alleen ingevuld en opgevraagd indien noodzakelijk en zijn alleen toegankelijk voor interne diensten van Urban Generations, mits u over voldoende toegangsrechten beschikt.

5.8. Recht om te klagen:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de onjuiste mededeling aan derden van de verzamelde persoonsgegevens, alsmede elke andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

6.2. In geen geval kan Urban Generations aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

6.3. U moet de veiligheidsregels te allen tijde respecteren. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, uw IP-adres en uw identificatiegegevens op de site, alsmede voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1. Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij zorgen voor een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken tegenover dergelijke werknemers en agenten, die vergelijkbaar zijn met dit Privacybeleid.

7.3. Advertentie-impressies en -kliks kunnen worden geregistreerd door Urban Generations en door de advertentienetwerken waaraan Urban Generations deelneemt.

Artikel 8 - Links naar andere sites

8.1. Urban Generations is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door de beheerder of de bezoekers aan Urban Generations zijn gelinkt. De bezoeker is zich ervan bewust dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op andere sites kan verschillen van die van Urban Generations.

8.2. Een link naar een website kan niet worden beschouwd als een uitdrukkelijke goedkeuring van de inhoud van deze website en de juistheid ervan kan niet te allen tijde worden gegarandeerd.

Artikel 9 - Cookies

9.1. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij naar het cookiebeleid van deze website.

Top